Договор партнерства

Договір про партнерство по продажу програмного забезпечення

№ ______________

м. Київ

«___» _______________ 20___ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФТМАЙСТЕР», назване у подальшому Продавець, в особі Охріменка В’ячеслава Валентиновича, що діє на підставі Статуту, з одного боку,і
______________________________________________________________________________________(іменоване надалі Партнер), в особі ________________________________________________________________________________________, що діє на підставі _____________________________________________________________________________, з іншої сторони, (разом іменовані як «Сторони»), уклали цей Договір партнерства (далі - Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується на умовах, визначених цим Договором, продавати екземпляри програмного забезпечення, друкованої продукції і методичних матеріалів (далі - Товари) третім особам (надалі Покупцям), які придбають Товари за допомогою Партнера, а Партнер за послуги з просування товару та придбання Покупцем отримує винагороду Продавця.

1.2. Сторони домовилися, що термін «Товари» в даному Договорі буде вживатися щодо певної частини товарів. Наразі, цією частиною товарів має бути програмне забезпечення для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, та супутні товари.

1.3. Товар поставляється "таким, яким він є", але при цьому Продавець гарантує якість матеріальної складової Товару (якість упаковки, документації, магнітних носіїв тощо), а також дотримання всіх норм закону України «Про авторське право і суміжні права».

2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОКУПЦЕМ, РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ПАРТНЕРА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ З ПАРТНЕРОМ

2.1. Оплата Покупцем  здійснюється банківським переказом в національній валюті України на розрахунковий рахунок Продавця.

2.2. Оплата Товару здійснюється протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником рахунку-фактури від Продавця. Оплата проводиться на підставі рахунків-фактур або видаткових накладних Продавця, в яких фіксується кількість, ціна, загальна вартість Товарів. Покупець здійснює 100 % оплату сум, згідно документів, що виписуються Продавцем.

2.3. Контроль за документообігом між Продавцем та Покупцем  покладається на Партнера.

2.4. Розмір винагороди Партнера рахується в залежності від кількості проданих Товарів різним Покупцям за допомогою Партнера. Партнер отримує від 30% до 40% агентської винагороди від суми продажу Товара. Стартова винагорода 30%, далі при кожному наступному продажу Товару іншому Покупцю додається 1%. Максимальна винагорода 40%, яка буде постійною після 10-ти продажів за допомогою Партнера різним Покупцям.

3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІН ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

3.1. Найменування та обсяг (кількість) необхідних Товарів зазначаються Партнером у відповідному замовленні в односторонньому порядку. Термін виконання замовлення, його форма та порядок формування визначаються угодою Сторін.

3.2. Номенклатура, кількість, ціна продаваних Товарів вказуються в рахунках-фактурах або відповідних накладних, виписаних кінцевому Покупцю.

3.3. Якщо предметом купівлі-продажу будуть екземпляри програмного забезпечення, вони передаються упакованими у фірмову упаковку виробника і маркованими контрольними марками відповідно до положень Закону України від 23.03.2000 № 1587-III «ПРО розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (ВВР, 2000, №24, стор 183).

3.4. Передача Товару здійснюється зі складу Постачальника, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 24/2, оф.218  або поштою, чи кур’єрською доставкою за допомогою організацій, які займаються цими послугами. Передача Товару поштою, чи за допомогою кур’єрської доставки здійснюється за рахунок Продавця.

3.5. Партнер передає  Товар Покупцю, підписує з боку Покупця необхідні бухгалтерські документи, та відправляє документи на поштову адресу Продавця. Відправлення документів Продавцю  здійснюється за рахунок Партнера.

3.6. Підтвердженням закінчення операції і фактом нарахування винагороди Партнера є отримання бухгалтерських документів Продавцем. Контроль та відповідальність за правильність оформлення документів покладається на Партнера.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Партнер зобов'язується:

4.1.1. Дотримуватись та не порушувати правил ліцензійного використання Товарів.

4.1.2. Не поширювати неліцензійні або контрафактні копії Товарів.

4.1.3. Здійснювати контроль за отримання, підписання та надсилання Продавцю бухгалтерських документів за отриманий Покупцем товар.

4.1.4. Забезпечувати конфіденційність отриманої при співпраці з Продавцем комерційної та технічної інформації.

4.1.5. Забезпечувати конфіденційність отриманої при співпраці з Продавцем комерційної та технічної інформації.

4.2. Партнер має право:

4.2.1. Розміщувати в період дії Договору у Продавця замовлення на покупку Товарів Покупцем.

4.2.2. Брати участь у семінарах, виставках, конференціях, інших методичних та маркетингових заходах, що проводяться Продавцем.

4.2.3. Отримувати інформацію про ціни, терміни передачі Товарів, їх наявності на складі, консультації щодо роботи програмного забезпечення.

4.3. Продавець зобов'язується:

4.3.1. Здійснювати передачу Товарів Партнеру у відповідності з умовами Договору.

4.3.2. Консультувати Партнера з комерційних питань, та щодо роботи програмного забезпечення.

 4.3.3. Надавати безкоштовні консультації Покупця Партнера щодо роботи програмного забезпечення на протязі 3-х (трьох) місяців з моменту покупки Товару.

4.3.4. Надавати рекламну підтримку Партнеру, розміщувати телефони та адресу Партнера у рекламних макетах та на сайті Продавця.

4.3.5. Сприяти професійному зростанню Партнера, здійснювати постачання Партнерів методологічної літературою з продажу та впроваджень програмного забезпечення, відправляти фахівців партнера на атестацію за сертифікатом «Професіонал» і «Спеціаліст» в Авторизовані Центри Сертифікації  за рахунок Продавця.

4.4. Продавець має право:

4.4.1. Не відвантажувати товар покупцеві якщо не виконані умови оплати згідно пп. 2.1, 2.2 .

4.4.2. Вносити зміни в прайс-лист на Товари, що стосуються їх найменування і вартості, без узгодження з Партнером.

4.4.3. Отримати за поставлений Товар оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором від Покупця.

4.4.4. Використовувати контактні дані Партнера у рекламі та на сайті Продавця.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2014р. У разі, якщо жодна з Сторін письмово не заявила про його розірвання за 1 місяць до закінчення його дії, Договір вважається пролонгованим на наступний рік.

5.2. Будь-яка із Сторін може розірвати даний Договір за своїм розсудом через 1 місяць після подачі письмового повідомлення про свої наміри. Розірвання Договору не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання зобов'язань по ньому.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які неможливо було передбачити чи запобігти різними заходами, таких як землетрус, повінь, пожежа, страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів, військові дії будь-якого характеру, що перешкоджають виконанню предмета даного Договору.

6.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно, протягом 10 днів, інформувати іншого учасника про настання таких обставин у письмовій формі з підтвердженням з боку компетентних органів, наприклад, Торгово-промислової палати місцезнаходження повідомляє сторони.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством України.

7.2. У разі порушення строків оплати Товару, передбачених пунктами 2.1., 2.2. Договору, Покупець сплачує Продавцю неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у відповідний період, від несплаченої в строк суми за кожен день прострочення.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони зобов'язуються врегулювати всі спірні питання шляхом переговорів. Залишилися невирішеними шляхом переговорів спори підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

8.3. Покупець і Продавець зобов'язані зберігати конфіденційність умов цього Договору протягом терміну його дії.

8.4. Всі зміни дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те особами обох Сторін.

8.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, тексти яких ідентичні і мають однакову юридичну силу.

8.6. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.7. Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених чинним законодавством України.

8.8. Покупець НЕ є платником податку на прибуток на загальних підставах, а є платником єдиного податку 3%, передбаченим чинним законодавством України.

9.     ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПАРТНЕР ПРОДАВЕЦЬ
_________________________ ТОВ «СОФТМАЙСТЕР»
   
Адреса: Адреса:  Україна, м. Київ,вул.Автозаводська, 24/2, оф.218
р/р: р/р: 26008422644
в: в:    ПАТ "Райффайзен банк Аваль" м.Київ
МФО: МФО: 380805
ЕДРПОУ: ЕДРПОУ: 38948438
ІПН: ІПН:389484326548
   
Директор:   Директор: Охріменко В.В.
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.
   

 

 

 

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.